Hyresvillkor

  1. Besiktning: Gemensam besiktning sker vid hyrestidens början och slut. Uthyraren äger dessutom besiktiga hyresobjektet när det finns hos hyrestagaren.

  2. Hyresobjektets användning: Uthyrningen avser hyresobjektets brukande av hyrestagaren samt dennes personal, för vars hantering och skötsel av hyresobjektet, hyrestagaren är ensam ansvarig. Hyrestagaren får inte i sin tur hyra ut eller på annat sätt förfara med hyresobjektet, så att uthyrarens rätt till godset äventyras. Skulle utmätning ske hos hyrestagaren skall denne uppgiva att hyresobjektet är förhyrt och uppvisa detta avtal.

  3. Hyresobjektets skötsel: Hyrestagaren skall vårda hyresobjektet väl, samt utföra och bekosta allt underhåll enligt instruktionsbok eller lämnade anvisningar. Hyresobjektet skall återlämnas i rengjort och för övrigt samma skick som vid utlämnandet.

  4. Skatt och försäkring: Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet i förekommande fall är skattat och att det omfattas av sedvanlig försäkring.

  5. Ansvar för hyresobjektet: Alla uppkomna skador på hyresobjektet under hyrestiden, skall betalas av hyrestagaren, om denne inte kan styrka att skadan uppkommit utan hans vållande. Beträffande försäkringsskada avses härvid sedvanlig självrisk.

  6. Hävning: Hyrestagaren har rätt att omedelbart häva avtalet om hyresobjektet inte fungerar och uthyraren ej utan skäligt dröjsmål reparerar eventuellt fel eller tillhandahåller godtagbart ersättningsobjekt. Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet om hyrestagaren underlåter att betala förfallen hyra, vanvårdar hyresobjektet eller bryter mot bestämmelserna i detta avtal.

  7. Återlämnande: Hyresobjektet får vid straffansvar ej brukas efter den avtalade tidens utgång. Återlämnas inte hyresobjektet i rätt tid äger uthyraren rätt att genast återtaga detsamma genom handräckning, på hyrestagarens bekostnad.

  8. Tvist: Tvist mellan parterna i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag om parterna inte kommer överens om annat särskilt sätt för tvistelösning.